Почетна страна
Надлежност
Електронска огласна табла
Судске службе
Пријем странака
Овере докумената
Таксена тарифа
Јавност рада
Притужбе на рад суда
Односи са јавношћу
Линкови
Јавне набавке
Распоред судница
Мапа судова

ул. Кнеза Александра Карађорђевића бр. 29
32300 Горњи Милановац

  

Поштовани грађани, добродошли на сајт Основног суда у Горњем Милановцу

 

 

 

 

Pravilnik o primeni mera za sprecavanje zaraze 

Plan-primene-mera-za-sprecavanje-zaraznih-bolesti

Поштовани грађани, обавештавамо Вас да је ступањем на снагу Закона о седиштима и подручијима судова и јавних тужилаштава ( „Сл. Гл. РС бр. 101/13“ ) основан Основни суд у Горњем Милановцу који је отпочео са радом почев од 01.01.2014. године.

Основни суд у Горњем Милановцу надлежан је за територију општине Горњи Милановац.

Основни подаци о суду:

Централа: 032- 713-960 и 032-711-270
Судска управа: 032- 710-217
Фах: 032-710-217
Е- маил:  uprava@gm.os.sud.rs
ПИБ: 108341374
Матични број: 17865471

 

Жиро рачуни:

  • таксе:  840-30632845-72 број модела 97  позив на број 72-041 - број предмета
  • депозит:  840-435802-88 број модела 97  позив на број 72-041 - број предмета
  • казне и трошкови судског поступка : 840-30633845-79 број модела 97 позив на број 72-041 - број предмета


У овом суду грађани могу:

  • Покренути оставински поступак
  • Дати наследничку изјаву
  • Саставити и депоновати тестамент
  • Добити потврду да се  против лица не водии истрага  или крвични поступак
  • Добити потврду правоснажности и извршности одлуке коју је донео овај суд
  • Добити информацију о броју предмета и имену судије, да ли језаказано рочиште, разгледати списе, затражити фотокопију и препис одређених докумената из списа предмета
  • Послове међународне овере докумената

@ 2024. Основни суд у Горњем Милановцу